תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת צבאים לגלבוע
מוטי קפלן, נירית ויטמן, דותן רותם וז'אן-מארק דופור-דרור
מאי 2011, גליון 2, (עמ' 96-106)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

לאור החמרת הקיטוע המרחבי של בתי גידול טבעיים בישראל ולנוכח צמצום השטחים הפתוחים, עולה הצורך בהגדרת מסדרונות אקולוגיים הכוללים בתוכם שטחי חקלאות. עבודה זו מדגימה כיצד ניתן לשלב שטחים חקלאיים נרחבים בתכנון מסדרון אקולוגי אזורי בישראל.
השטח שנבחר לתכנון המסדרון האקולוגי הוא המרחב בין רמת צבאים לגלבוע. כדי להגדיר את התוואי של המסדרון האקולוגי במרחב הנדון נבחרו משתנים המתקשרים לשלושה תחומים: (1) מצאי סטטוטורי - ניתוח תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות; (2) מצאי פיזי טבעי - תיאור רשת הנחלים והשטחים הטבעיים; (3) מצאי אנתרופוגני - שטחים בנויים, שטחים חקלאיים לרבות שטחים מגודרים, וכן תשתיות תחבורה. בעקבות הניתוח הוגדרו מספר מדדים חיוניים לקביעת תוואי המסדרון אקולוגי בעת חציית שטחים חקלאיים: (א) קצר וישר ככל שניתן; (ב) נטול חסמים בלתי עבירים כגון גדרות מטעים; (ג) מנצל שטחים שאינם מעובדים מסיבות טופוגרפיות או אחרות, ושיוצרים איים אקולוגיים בלב השטח החקלאי; (ד) כולל ערוצי נחלים ותעלות שהם 'צירים מוגנים' בשטח החקלאי.
תוואי המסדרון האקולוגי המוצע עובר בתווך חקלאי ועונה על מרבית הקריטריונים שנקבעו. המסדרון המוצע מחבר בין אזור שמורת נחל יששכר, דרך רמת צבאים, לשמורת הגלבוע בדרום.
בעקבות הצעת תוואי המסדרון, נדונים מספר נושאים שהשפעתם על תפקוד המסדרון האקולוגי היא מכרעת, כמו סוגיית שימור קרקע, בעיית גידור שטחים חקלאיים, ונושא המעברים מעל ומתחת לתשתיות תחבורה. הוצגה שורה של כלי ממשק שטח שעשויים לשפר את תפקודו של המסדרון האקולוגי בנושאים הבאים: תוואי הנחלים, התמודדות עם ריסוסים, הצעת מדיניות גידור, הרחבת יישובים והיבטים תכנוניים נוספים.
עבודה זו מראה כי תכנון מסדרון אקולוגי הכולל שטחים חקלאיים הוא ישים ואף חיוני.


Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel