תמורות סביבתיות במועצה המקומית–תעשייתית רמת חובב
צור גלין
פברואר 2012, גליון 1, (עמ' 84-89)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

במאמר זה יובאו נתוני הניטור שנאספו במערך ניטור האוויר של מועצת רמת חובב משנת 2006 ועד סוף יוני 2011.

ניטור מזהמי אוויר באזור התעשייה רמת חובב מבוסס על שלושה מעגלי ניטור: המעגל הפנימי, המתבסס על בדיקות שִגרתיות ועל בדיקות פתע בארובות המתקנים; מעגל הביניים, הכולל תחנות ניטור אוויר הממוקמות בתחומי המועצה ועל גבולותיה; המעגל החיצוני, המתבסס הן על תחנות ניטור אוויר הממוקמות ביישובים במרחב הסובב את רמת חובב, הן על דיווחים שמעבירים התושבים למוקד מועצת רמת חובב בנושא מטרדי ריח. 

נתוני בדיקות הפתע המבוצעות בארובות המפעלים מצביעים על הפחתה משמעותית בפליטות, בעיקר משנת 2005. הנתונים המתקבלים בתחנות ניטור האוויר המוצבות ברמת חובב עצמה וביישובים המצויים סביבה, מצביעים על עמידה בערכי הסף של ועדת אלמוג ברוב רובו של הזמן. השיפור במדדים הסביבתיים הקרין בין היתר גם על ההפחתה המשמעותית במספר תלונות הריח ואירועי הריח.

היקף היריעה המצומצם לא מאפשר להביא את כל היקף הנתונים הקיימים. לצורך הצגת התהליכים הסביבתיים מוצגים ממצאים משתי תחנות ניטור אוויר. תחנת ניטור אוויר אחת ממוקמת בגבולה הצפוני של המועצה, ותחנת ניטור אוויר שנייה ממוקמת בבאר שבע. שתי התחנות ממוקמות על הציר שהרוח עלולה להסיע בו מזהמים מרמת חובב לבאר שבע. 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel