המדבור – בעיה מקומית וסיכונים עולמיים
אוריאל ספריאל
אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' 152-160)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø

המונח "מדבור" אינו מתייחס לתהליך האקלימי הטבעי של יצירת מדבריות, אלא למצב מתמשך של יצרנות ביולוגית נמוכה מזו שהקרקע והאקלים מאפשרים, שנובע מפעילות אנושית. זה ביטוי קיצוני של תהליך שנקרא הגרעת הקרקע (land degradation), שבו פוריות הקרקע פוחתת כאשר הקרקע נסחפת בעקבות פגיעה בתכסית הצומח שלה. הגורמים העיקריים לו הם רעייה וקישוש חומרי בעירה (צומח מעוצה) או המלחה בעקבות השקיית גידולים חקלאיים במים באיכות נמוכה ובשיטות שגויות. הירידה המתמשכת בפוריות ומצב המדבור נגרמים מפעילותם של עובדי האדמה, בעיקר באזורים היובשניים המאופיינים בגירעון מים פוטנציאלי, ורובם בארצות המתפתחות. פחות מ–20% מהשטחים היובשניים עברו מדבור עד כה, ורובם לא במדבר אלא בשטחים היובשניים שמחוצה לו. מגמה זו נמשכת, וייתכן שאף מואצת. המדבור הוא תופעה מקומית, הנגרמת ישירות בגלל פעילות הקהילות המקומיות של עובדי האדמה, ומביאה לעוני מקומי. אף על פי כן, ניצבים ברקע גורמים עקיפים - חברתיים, כלכליים ושלטוניים, הפועלים ברמה האזורית והעולמית. בו–בזמן, המדבור מעורר דאגה עולמית מכמה סיבות: העוני הכפרי במדינות המתפתחות משפיע על הגירה, על פליטים, על חוסר יציבות חברתית ופוליטית ועל סכסוכים בין–לאומיים; אבדן פוריות הקרקע משפיע על הביטחון התזונתי העולמי; יש קשר הדדי בין המדבור המקומי ובין שינוי האקלים העולמי. ישראל, שנמצאת באזור יובשני, חשופה לסיכוני מדבור, אך מצליחה לעקוף את מרביתם בעזרת פעולות לשימור הקרקע, פעילות רשויות הניקוז, חקלאות משמרת ופיתוח משאבי מים. ישראל מוכרת כפעילה בזירה הבין–לאומית של המאבק במדבור ובקידום המחקר המדעי התומך במאבק בו.


Previous Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel