ממשק יער מונחה מאזן מים – מודל פשוט והשלכות על צפיפות העצים ביער יתיר
יוג'ין דוד אונגר, אייל רוטנברג, נעמה רז-יסיף, שבתאי כהן, דן יקיר וגבריאל שילר
אוקטובר 2014, גליון 2, (עמ' 172-180)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø

אירועי הבצורת בעשור האחרון שגרמו לתמותת עצי יער, והתחזיות לאקלים יבש יותר הגבירו את הדאגה לגבי קיימות היער הנטוע בישראל. דילול העצים צפוי לשפר את משק המים ביער, אבל מהי הצפיפות הרצויה של העצים? במאמר זה נציע גישה לחישוב כושר הנשיאה של היער, המבוססת על מאזן המים ועל מספר הנחות יסוד. מאזן המים מתייחס לכמות הגשם מול דיות עצי היער, אידוי–דיות מהקרקע ומצמחיית תת–היער וכן אידוי מי גשם, הנתפס על–ידי חופת היער. נוסף על מאזן המים, המודל מצריך הגדרה של כמות הגשם השנתית הנמוכה ביותר בשנת קיצון באופק התכנון ואת שיעור הדיות הנמוך ביותר הדרוש להישרדותו של עץ בודד. המודל מגדיר את כושר הנשיאה כיחס בין כמות הגשם לבין שיעור הדיות, לאחר ניכוי אבדני מים שלא דרך דיות עצי יער.

במחקר זה נמדד מאזן המים בחלקת עצי אורן ירושלים בני 40 שנה ביער יתיר במשך שלוש שנים, ומקדמי המודל הפשוט נקבעו על סמך מדידות אלה. המודל מצביע על צורך לדלל את היער מהצפיפות הנוכחית של 30 עצים לדונם ל–23 ו–16 עצים לדונם, כדי לשרוד בבצורות של 200 ו–150 מ"מ גשם, בהתאמה.


Previous Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel