מהי סביבה בעיני סטודנטים להוראה? השלכות לפיתוח אוריינות סביבתית בהכשרת מורים
דפנה גולדמן, שרה פאר ובלה יעבץ
ינואר 2010, גליון 1, (עמ' 56-47)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

הסביבה אינה ישות אקולוגית נפרדת מהאדם אלא מבנה (construct) תרבותי, חברתי ופוליטי. יש להבין את הסביבה בהקשר ליחסי גומלין בין הממדים הביו–פיזיים, החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של סוגיות סביבתיות. כל לומד מתחיל תהליך למידה עם מערכת מורכבת של ידע, אמונות, ערכים ותפיסות, שאותה גיבש מהתנסויותיו הקודמות, והיא משפיעה על תהליך הלמידה שהוא חווה. הבנת התפיסות האקו–פילוסופיות של לומדים והאופן שבו הם ממשיגים "סביבה" תקדם חינוך סביבתי משמעותי. נושא זה מקבל משנה תוקף כשמדובר בסטודנטים להוראה, לאור תפקידם העתידי כמחנכים.

המחקר המתואר נערך במבנה פרה–פוסט מזווג, בהשתתפות 215 סטודנטים משלוש מכללות להוראה. המחקר בחן, באמצעות שאלות פתוחות, כיצד תופסים הסטודנטים את המושג "סביבה" וכיצד לתפיסתם מתקשרים נושאי סביבה למקצוע ההוראה שבו הם מתמחים. המחקר מהווה חלק ממחקר אורך, העוסק באפיון האוריינות הסביבתית של הסטודנטים בתחילת לימודיהם ובסיומם, ומשלב כלי מחקר כמותיים ואיכותיים.
 
 

ניתוח איכותני (ניתוח תוכן) של תשובות הסטודנטים חשף מספר קטגוריות ותמות המשקפות את הגישות וההיבטים השונים שעל פיהם הסטודנטים תופסים ומבינים את המושג "סביבה". תפיסות אלה תואמות תפיסות וגישות אקו–פילוסופיות הנסקרות בספרות המקצועית לאפיון הבנה והשקפת עולם סביבתית: תפיסה רומנטית של הסביבה; ראייה אגוצנטרית; גישת איכות הסביבה, לפיה הסביבה נתפסת במונחים של בעיות אנתרופוגניות והצורך לשמור על הסביבה; תפיסת הסביבה בממדים ביו–פיזיים או חברתיים; ותפיסות לגבי יחסי הגומלין בין אדם לסביבה, שניתן למקם על ציר שבקצהו האחד האדם אינו חלק מהסביבה ובקצהו האחר האדם הוא חלק ממיכלול קשרי תלות הדדית בין הסביבה האנושית לסביבה הטבעית. ניתוח תשובות הסטודנטים, לפי צירי התייחסות שונים, מוליך למסקנה, שלסטודנטים יש תפיסות ראשוניות לגבי הסביבה וכי הכשרתם האקדמית לא הובילה להתפתחות משמעותית בהבנה זו. רוב הסטודנטים שנחקרו מציינים, כי קיים קשר בין נושאים סביבתיים למקצוע ההוראה, כשהקשר נתפס דרך החינוך או דרך עדשה דיסציפלינארית.

הבנת הסביבה של סטודנטים להוראה, כפי שעלתה במחקר זה, מרחיבה ומעמיקה את אפיון האוריינות הסביבתית שלהם. אנו מקוות, כי ממצאי המחקר יספקו מידע שיתרום לשילוב מושכל של פיתוח אוריינות סביבתית בתוכניות להכשרת מורים.

Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel