היבטים כלכליים של הפקת אנרגיה מפסולת עירונית וחקלאית
אור גולדפרב
אוקטובר 2015, גליון 3, (עמ' 224-230)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

מטרת המאמר היא להציג את הפוטנציאל הכמותי הכולל של ייצור חשמל מפסולת עירונית ומפסולת חקלאית, ואת אומדן דמי הכניסה (gate fee) למתקני הפקת אנרגיה. הניתוח הכלכלי כפוף להנחות ראשוניות ופשטניות, הן ביחס לפרמטרים הכלכליים הן ביחס להקמה נפרדת לכאורה של המתקנים, בהתאם לסוגי הפסולת שיטופלו במתקן (בפועל, כדאי יהיה לעתים לשלב בין סוגי פסולת שונים כדי להוזיל עלויות). הניתוח הכלכלי מבוסס על מידע שנאסף הן מגורמים מקצועיים במשרד להגנת הסביבה הן מיזמים בתחום הפקת אנרגיה מפסולת. מהניתוח עולה שדמי הכניסה הצפויים למתקני הפקת אנרגיה מפסולת חקלאית, שמטבעה היא אחידה בהרכבה, נמוכים מאוד ביחס לדמי הכניסה למתקני קצה של פסולת עירונית. באופן ספציפי, לגזרי עקירות של עצי מטע ערך גבוה יחסית מבחינת אנרגיה, ולכן החקלאים צפויים אף לקבל תשלום עבור פסולת זו.

בוצע ניתוח כלכלי לחלופות שונות של פסולת עירונית: פסולת המופרדת במקור מול פסולת מעורבת. מהניתוח עולה כי דמי הכניסה לחלופת "רטוביבש" הם הנמוכים ביותר, ולכן זו החלופה הזולה ביותר למשק, שמאפשרת לספק למתקני ייצור האנרגיה פסולת באיכות הטובה ביותר. ממצא זה אינו מעיד על כך שזוהי חלופת ההפרדה בעלת התועלת הגדולה ביותר למשק, שכן במסגרת ניתוח עלויות כולל למשק יש להתחשב גם בעלות ההפרדה עצמה ובעלות האיסוף והמיון הנוסף בתחנות המעבר.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel