חיזוי שיטפונות בנחלי ים המלח המבוסס על נתוני גשם ממכ"ם מטאורולוגי
אפרת מורין, יעל יעקבי, שילה נבון וארז בית הלחמי
מאי 2010, גליון 2, (עמ' 27-16)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø

מודל התרעה מפני שיטפונות עשוי להציל חיי אדם ולמנוע פגיעה בתשתיות. באזורים צחיחים מתאפיינים הגשמים בשונות רבה בזמן ובמרחב, ויכולים להיות בעלי עוצמה. בשל כך, שיטפונות באזורים אלה העלולים להיות הרסניים. מכיוון שרשתות מדי הגשם באזורים אלה דלילות, מידע על גשמים שמקורו במערכת מכ"ם מטאורולוגי עשוי להיות בעל תועלת רבה לחיזוי אירועי שיטפון.

במאמר זה אנו מציגים מודל התרעה מפני שיטפונות לאזור ים המלח. המודל עושה שימוש במידע על הגשם המתקבל ממערכת מכ"ם, והוא מיושם לשני אגני היקוות: נחל ערוגות ונחל דרגה, לשנים 2000/1-1991/2 ההערכות של עוצמות הגשם מבוססות על נתוני מכ"ם בשילוב עם נתוני מדי גשם, והן חושבו הן על–ידי התאמה יומית והן על–ידי התאמה קבועה. נתוני עוצמות הגשם שחושבו שימשו בתור קלט שהוזן למודל. המודל ייצג את התהליכים ההידרולוגיים העיקריים באזור, כלומר: חידור, זרימת הנגר העילי על גבי המדרונות ובאפיקים וחלחול באפיקים. הפרמטרים של המודל ההידרולוגי נמצאו באמצעות כיול המבוסס על נתוני זרימה של חמש שנים מנחל ערוגות. המודל אומת לתקופה של חמש השנים שלאחר מכן לאותו אגן היקוות. נוסף על כך, המודל יושם לנחל דרגה הסמוך ואומת עבור עשר שנות המחקר. ביצועי המודל נבחנו על–פי שני מדדים: ההסתברות לגילוי השיטפונות ושיעור התרעות השווא. המדדים חושבו לתקופת האימות עבור שני אגני המחקר והיו בדרך כלל טובים למדי. נוסף על החיזוי הדטרמיניסטי, כלומר, חיזוי ללא שילוב של גורמים אקראיים, התבצע חיזוי סטוכסטי - חיזוי המשלב גורמים אקראיים. במקרה זה, האקראיות מייצגת את אי–הוודאות בנתוני הגשם ובפרמטרים של המודל. חיזוי סטוכסטי נותן את ההסתברות להתרחשות שיטפון תוך התחשבות באי–הוודאות המוזכרת לעיל. תוצאות המחקר מראות שהמודל, שפותח להתרעה מפני שיטפונות, ניתן ליישום עבור אגני ההיקוות באזור המחקר, והוא יכול לאפשר קבלת התרעה ממוקדת מפני שיטפונות באגנים אלו.

 


Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel