השפעת הטמפרטורה בתנאים יבשים ולחים על פוטנציאל ההשתמרות של בנק הזרעים של שיטה כחלחלה בקרקע
עודד כהן, יוסי ריוב, אברהם גמליאל, יעקב קטן ופועה בר (קותיאל)
מאי 2010, גליון 2, (עמ' 37-28)


äãôñùìç ìçáø PDF


ú÷öéø

השיטה הכחלחלה נחשבת לצמח המעוצה הפלשני ביותר בישראל. ממשק הדברה יעיל כנגד השיטה הכחלחלה מחייב פיתוח אסטרטגיית ממשק להפחתת בנק הזרעים הבר–קיימא בקרקע. מנגנון ההשתמרות של בנק הזרעים קשור בתכונת התרדמה הפיזיקלית של הזרע, המתאפיינת בקליפה קשה ואטימה למים. מקובל להפחית את השתמרות בנק הזרעים על–ידי שילוב של שרפה יזומה, הגורמת לשבירת התרדמה ולהדברת הנבטים שמציצים מהקרקע. שרפה מתרחשת לרוב בתנאי קרקע יבשים ומתאפיינת בטמפרטורות גבוהות במשכי זמן קצרים. מעט מאוד ידוע על השפעת טמפרטורות בינוניות (50-40 מעלות צלזיוס) במשכי זמן ארוכים בתנאים לחים על ההשתמרות של בנק הזרעים. במהלך חמש השנים שבין 2002 ל–2007 התבצע מחקר ללימוד התגובה של בנק הזרעים לחשיפה לטמפרטורות בינוניות וגבוהות בתנאים יבשים ולחים במעבדה ובשדה. הטיפולים שנבחנו כללו שימוש בחיטוי סולרי, בשרפה, בהשקיה חד–פעמית בקיץ ושילובים שונים ביניהם.

תוצאות המעבדה הראו, שחשיפת הזרעים בתנאים יבשים לטמפרטורות בינוניות במשכי זמן ארוכים גרמה לשבירת התרדמה של הזרעים והגבירה את שיעור הנביטה שלהם. לעומת זאת, חשיפת הזרעים לטמפרטורות זהות ולאותם משכי זמן בתנאים לחים, אמנם גרמה גם היא לשבירת התרדמה, אך הפחיתה את שיעור החיוניות. הפגיעה בחיוניות הזרעים נבעה מתחילת תהליכי נביטה בתנאים שאינם נוחים לנביטה, דבר שהביא להחלשתם (weakening effect).
הטיפולים שנמצאו כיעילים גם בתנאי שדה הם אלה שבהם באו לידי ביטוי שני השלבים בפגיעה בזרעים כפי שנלמדו בתנאי מעבדה, קרי שבירת התרדמה והתחלת תהליכי נביטה בתנאים לא נוחים. כל הטיפולים שבהם שולבו טמפרטורות גבוהות והרטבה הביאו לפגיעה כמעט מוחלטת בבנק הזרעים בקרקע בהשוואה לטיפולים שלא כללו הרטבה.
 

Previous Next
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel