תכנית אב ליער ככלי תכנוני לניהול יער מוכוון מטרה – יער הקדושים כמודל
יהל פורת, חנוך צורף ויגיל אסם
מאי 2017, גליון 2, (עמ' 56-50)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
ניהול יער בר-קיימא הוא ניהול היער באופן שמשמר ומטפח את המגוון הביולוגי, היצרנות, כושר ההתחדשות והחיוניות של היער, וכן את הפוטנציאל שלו למלא מגוון תפקידים אקולוגיים, כלכליים וחברתיים. אחד מהעקרונות החשובים לניהול יער בר-קיימא בישראל הוא הצורך בשינוי תפיסתי: מניהול מוכוון מצב היער לניהול מוכוון מטרת היער. כלומר, מעבר מתפיסת ניהול אחידה יחסית במרחב, שלפיה הטיפולים ביער מוכתבים בעיקר על-ידי גורמים כמו תצורת הצומח של היער, גילו, צפיפותו ובריאות העצים שבו, לתפיסה דיפרנציאלית, לפיה שטחי היער מסווגים קודם כל ל"ייעודי שטח" (כגון: נופש וטיילות, אזורי חיץ לאש, ערכי טבע ועוד) ומנוהלים בהתאם לכך. על פי תורת ניהול היער בישראל, לשם ניהול יער בר-קיימא מוכוון מטרה נדרש תהליך מובנה של תכנון ארוך טווח, המתחיל בהכנת תכנית אב ותכנית ממשק רב-שנתית ליער. לשם פיתוח מתווה לתכניות אלה נבחר יער הקדושים שבהרי ירושלים, והוקם צוות תכנון המורכב מאנשי ניהול יער, מחוקר יער ומאדריכל נוף. תכנית האב של יער הקדושים הגדירה את מטרות הניהול של היער, חילקה את היער ליחידות בעלות ייעוד שטח מוגדר, וקבעה את תצורת הצומח הרצויה בכל יחידה. בהתאם לכך נקבעה תכנית ממשק רב-שנתית. המתווה שפותח מאפשר תכנון ארוך טווח של מבנה היער והטיפול בו על פי מטרות מוגדרות. לפיכך, שטחי יער בעלי מאפייני צומח דומים עשויים לקבל טיפול שונה כתלות בייעוד השטח. גישה זו מבטאת שינוי משמעותי ביותר בתפיסת ניהול היער הקיימת כיום בישראל. קק"ל רואה בשינוי תפיסתי זה יעד אסטרטגי חשוב, ופועלת כיום להכנת תכניות אב ותכניות ממשק רב-שנתיות עבור יערות נוספים. ביערות שהוכנה להם תכנית אב כבר אפשר להבחין בניצנים ראשונים של יישום התפיסה החדשה.


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel