בנייה ירוקה של בתי ספר בישראל – עלות ותועלת
נורית מירון ויצחק מאיר
אוקטובר 2018, גליון 3, (עמ' 47-42)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר
בנייה ירוקה הולכת ונעשית מקובלת בקרב בעלי מקצוע, מקבלי החלטות והקהל הרחב. הצלחת התחום תלויה רבות בהערכה נכונה של העלויות הכרוכות בו והתועלת הנובעת ממנו. במחקר זה בחנו באופן חדשני סוגיות בשוק הבנייה והחינוך באשר לבניית בתי ספר ירוקים בארץ. נבחנה תוספת העלות הנדרשת לבניית בית ספר ירוק אל מול התועלת הכלכלית שמתבטאת בתפעולם השוטף של בתי הספר ואל מול שביעות רצון צוות ההוראה ממבנה בית הספר. נמצא כי תוספת העלות הנדרשת לבניית בית ספר כמבנה ירוק היא של 8.9% מעלות המבנה. החיסכון בצריכת חשמל בבתי הספר הירוקים שנבדקו היה 23%, והחיסכון שנמצא בצריכת המים היה 24% בהשוואה לבתי ספר רגילים. לעת עתה בישראל תקופת ההחזר הצפויה היא של שנים רבות (כ-45 שנים), ובהיבט זה הבנייה הירוקה לא מצדיקה את ההשקעה. נקודת החוזק שנמצאה במחקר היא שביעות רצון מובהקת של צוות ההוראה, שהביע עמדות חיוביות עקביות באשר לרכיבי המבנה השונים, והצביע על העדפת המבנה הירוק על פני בית ספר בבנייה רגילה. יש לזכור כי לבנייה ירוקה סוגים שונים של תועלת שלא נבחנו במחקר הנוכחי (תועלת כלכלית משקית עקיפה, תועלת בהישגים בלימודים ובפריון בעבודה ותועלת בסביבה בריאה למשתמשים). בחינה של כלל סוגי התועלת עשויה לשנות את פני התמונה. כמו כן, יש לזכור שבנייה ירוקה מספקת מוצר איכותי יותר למשתמש, עובדה המשתקפת בעלות הגבוהה יותר.

Previous
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel