אדרבא – תגובה למאמר הדעה 'איפכא מסתברא'
דוד ברודאי, יוחאי כרמל ודן יקיר
2014, גליון 2 אוקטובר

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel