ניתוח כדאיות כלכלית ליישום חוק הפיקדון המורחב על מכלי משקה בישראל
דורון לביא
2010, גליון 2 מאי

äåñôú úâåáä ìîàîø:
 

ùìç
øùåú äèáò åäâðéí äçáøä ìäâðú äèáò Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel